BOSS styrelsemöte i Kansliet, 2016-11-02

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2016-11-2 klockan 17:15 i  Kansliet

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Temaprovning

§10 BOSSJam

§11 Aktiv-fix

§12 BOSS och tekniskt basår

§13 Studieutvecklingmöte med BTH

§14 Övrigt

§15 Kalender

§16 Mötet avslutas

 

Med Vänliga Hälsningar,

Blekinge Organiserade SpelStudenter via,

Sebastian Lundgren – Vice Ordförande

Comments are closed.